Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe"

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922zł netto na osobę w rodzinie.


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawna, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Od 1 listopada 2009 r. zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzenie pozostawania pod opieką medyczną winno być udokumentowane zaświadczeniem lekarskim. Wzór zaświadczenia oraz formę opieki medycznej określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nie musi przedstawiać wym. zaświadczenia opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Zapomoga ma charakter jednorazowy. Przysługuje w wysokości 1.000 zł na jedno żywe urodzone dziecko.

Podstawą wypłaty świadczenia jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.


Świadczenie to przysługuje tylko jednej osobie uprawnionej, tj. ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu. Przysługuje ono w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. 


 

Metryka

  • opublikował: Lucyna Sobczak
    data publikacji: 2016-06-09 21:14
  • zmodyfikował: Lucyna Sobczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 06:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-07-15 06:42:05