Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

b5fgHK7KyHuuTNv8v8BSWOY1TR7+m8AAAAASUVORK5CYII=

 Przypominamy, że Gmina Nieborów przystąpiła do realizacji zadania pt: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego.

wartość dofinansowania – 328 500 00

całkowita wartość – 328 500 00

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Odbiorcami Programu są mieszkańcy Gminy Nieborów.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w :

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury(np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) ,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W tej chwili w Gminie Nieborów usługi asystenta świadczy 6 osób.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z Programu, proszone są o kontakt z - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Nieborowie pod numerem telefonu 46 838-56-82, lub w siedzibie GOPS, pokój 204/205.

 

 

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

bewAAAABJRU5ErkJggg==

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2022-04-07 11:09

Program "Asystent Rodziny na 2021 rok"

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

 

 wHxLp3v1vd90QAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Asystent rodziny na rok 2021”

Realizacja programu została sfinansowana w 80% ze środków Fundusz Pracy.

                                           wartość dofinansowania – 1000,00 zł

                                           całkowita wartość   –         1250,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w  tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Gmina Nieborów uzyskała wsparcie w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Kwota w wysokości do 1250,00 zł brutto będzie wypłacona w formie jednorazowej na asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia programu.

 

 

 

UcxDn4eYAAAAASUVORK5CYII=

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2021-12-22 11:23

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

wHxLp3v1vd90QAAAABJRU5ErkJggg==

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Przypominamy, że Gmina Nieborów godnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018r., poz.1007) realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

                                      wartość dofinansowania – 15 979,00 zł

                                           całkowita wartość  – 35 979,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 792,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.