Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

wHxLp3v1vd90QAAAABJRU5ErkJggg==

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Przypominamy, że Gmina Nieborów godnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018r., poz.1007) realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

                                      wartość dofinansowania – 15 979,00 zł

                                           całkowita wartość  – 35 979,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 792,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

 

 

TG6AAAAAMp1tG4p4wdAEAAETA0AUAABABQxcAAEAEDF0AAAARMHQBAABEwNAFAAAQAUMXAABABAxdAAAAETB0AQAARPAXvHkBkMo3aZUAAAAASUVORK5CYII=

 

 

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2021-11-05 12:38

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021

wHxLp3v1vd90QAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

 Przypominamy, że Gmina Nieborów przystąpiła do realizacji zadania pt: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego.

 

wartość dofinansowania – 88 931 25

całkowita wartość – 88 931 25

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Z programu skorzystać mogą:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Odbiorcami Programu są mieszkańcy Gminy Nieborów. W tej chwili jest to 21 osób. Uczestnicy programu za świadczone usługi asystenta nie ponoszą odpłatności

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w :

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury(np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) ,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W tej chwili w Gminie Nieborów usługi asystenta świadczy 6 osób.

 

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z Programu, proszone są o kontakt z - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Nieborowie pod numerem telefonu 46 838-56-82, lub w siedzibie GOPS, pokój 204/205.

DcMS3aTihoosuuuiiiy666KJrDywquuiiiy666KKLLrr2wKKiiy666KKLLrroomsPLCq66KKLLrrooosuuvbAoqKLLrrooosuuuiiaw8sKrrooosuuuiiiy669sCioosuuuiiiy666KJrDywquuiiiy666KKLLrr2wKKiiy666KKLLrroomsPrP8P9cEhzU5kE18AAAAASUVORK5CYII=

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2021-11-05 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-05 13:02:41