Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Cele ogólne i zasady pomocy społecznej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r poz.163 ze zm.)

CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na :

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczej;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub  zezwolenie  na  pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – 514,00 zł.
 2. dla osoby w rodzinie - na każdą osobę w rodzinie – 634,00 zł
 3. dla rodziny,   której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

ZADANIA

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie zgodnie z art.16a oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych oraz celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu  zamieszkania,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu  w tym osobom bezdomnym ;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca  z  powiatowym  urzędem  pracy  w  zakresie  upowszechniania  ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono  zgody  na  pobyt  ze  względów  humanitarnych  lub  zgody  na  pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 • środki  na  realizację  i  obsługę  zadań,  o  których  mowa  w  ust. 1, zapewnia budżet państwa.
 • koszty  obsługi  zadania,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  9,  wynoszą  1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

FORMY POMOCY

 1. świadczenia pieniężne:
  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
  4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w  związku  z  okolicznością,  o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 2. świadczenia niepieniężne
  1. praca socjalna,
  2. bilet kredytowany,
  3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. składki na ubezpieczenia społeczne,
  5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  6. sprawienie pogrzebu,
  7. poradnictwo specjalistyczne,
  8. interwencja kryzysowa,
  9. schronienie,
  10. posiłek,
  11. niezbędne ubranie,
  12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  14. mieszkanie chronione,
  15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

 

KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie
 • aktualne wyniki podstawowych badań
 • wywiad środowiskowy

Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu w D.P.S wydaje Starosta Powiatu na terenie, którego jest usytuowany dom. Pobyt w D.P.S jest odpłatny.                              

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Metryka

 • opublikował: Lucyna Sobczak
  data publikacji: 2016-06-09 13:45
 • zmodyfikował: Lucyna Sobczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-10 07:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-10 07:11:46