Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o terminach składania wniosków na fundusz alimentacyjny 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2021-08-11 10:23

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

       Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Osoby uprawnione
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Osobą uprawnioną do alimentów jest: "osoba uprawniona do alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna".


Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia
 • do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej
 • bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • przebywa w rodzinie zastępczej,
 • zawarła związek małżeński,

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 zł miesięcznie .


W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia , obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego .

Okres świadczeniowy - jest to okres na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.


Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października .
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada .

Gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek wraz z dokumentacją organ właściwy wierzyciela przekazuje do marszałka województwa.

W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne.


Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 1. odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
 2. odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
 3. nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (wzór wniosku określa załącznik nr 1)
Wniosek powinien zawierać:

 • dane dotyczące członków rodziny, w tym : imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,  a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszystkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej, do alimentacji;

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na  zasadach  określonych  w art. 27,  art. 30b,  art. 30c,  art. 30e i art. 30f  ustawy  z dnia  26 lipca  1991 r.  o podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (Dz. U.  z 2012 r.  poz. 361, z późn. zm.23), każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,

  2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

  3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

  5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

  1. zaświadczenie  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  albo  oświadczenie  stwierdzające  bezskuteczność egzekucji,

  2.  odpis  podlegającego  wykonaniu  orzeczenia  sądu  zasądzającego  alimenty,  odpis  postanowienia  sądu

   o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

  4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

  5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  6.  inne  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  do  przyznania  lub  ustalenia  wysokości  świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


 

Metryka

 • opublikował: Lucyna Sobczak
  data publikacji: 2016-06-09 17:27
 • zmodyfikował: Lucyna Sobczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 06:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8741
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-11 10:24:12