Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o terminach składania wniosków na świadczenia rodzinne

Metryka

 • opublikował: Rafał Deluga
  data publikacji: 2021-08-11 10:19

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL- numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. Kserokopię decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2014;
 2. Zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły dla ucznia, który ukończył 18 rok życia;
 3. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia dojeżdżającego do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. Nr 9;
 4. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia przebywającego w internacie;
 5. Kserokopia nakazu płatniczego za 2014 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014 – dotyczy rolników;
 6. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2014 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne);
 7. Zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym;
 8. W przypadku  zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
  • utrata- świadectwo pracy; pit-11
  • uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu , w którym dochód został uzyskany- zaświadczenie o dochodzie netto.
 9. W przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia itp.) w roku kalendarzowym tj. 2014 dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;
 10. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 1. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenia lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
 • inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dołącza:

 • dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 

Metryka

 • opublikował: Lucyna Sobczak
  data publikacji: 2016-06-05 09:00
 • zmodyfikował: Lucyna Sobczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 06:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-11 10:20:28